A181102會員自訂活動

 

  歡迎各會自訂包團活動我們可以提供路線及活動上安排


                      聯絡我們: 2387 0650

  

活動內容

活動日期: 02-11-2018 8:00 am
活動完結日期: 04-11-2018 7:00 pm
名額 (不適用)
已報名 0
此項目現停止接受報名,如有查詢,可致電 2387 0650
分享這個活動:
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2011 Hong Kong Cycling Tour Association