thumb 037拆裝單車轆
4分鐘的示範, 速成教你拆裝單車轆

thumb 003越野單車技術 - 第一編

基本功

 

thumb 007越野單車技術 - 第二編

攀坡

thumb 008越野單車技術 - 第三編

下坡

thumb 006越野單車技術 - 第四編

轉向

thumb 009越野單車技術 - 第五編

越過障礙

thumb 010越野單車技術 - 第六編

維持動量

thumb 011越野單車技術 - 第七編

炒車

 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Hong Kong Cycling Tour Association